Search

SIA “GI Termināls” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu sabiedriskā apspriešana

Updated: May 5

LSEZ SIA “GI Termināls” naftas un šķidro ķīmisko produktu termināla B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI15IB0007 tiek veikti grozījumi – plānots pārkraut AgraLi (“šķidro kāliju”) un citus šķidros minerālmēslus. AgraLi (“šķidrais kālijs”) atbilstoši Regulai (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un Regulai (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP), nav klasificēts kā bīstams produkts.

LSEZ SIA “GI Termināls” (reģ. Nr. 42103050760) faktiskā atrašanās vieta - Ziemeļu iela 19C, Liepāja, LV-3405 (termināla teritorija) un Pulvera iela 25, Liepāja, LV-3405 (piestātnes Nr.28 teritorija).


Saskaņā ar plānotajām izmaiņām objekta darbībā, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde (VVD Kurzemes RVP) 22.04.2021. atzinumā Nr. 14.4/1530/KU/2021 nosaka uzņēmumam organizēt sabiedriskās apspriešanas procedūru, lai sabiedrībai tiktu dota iespēja izteikt viedokli par izmaiņām objekta darbībā.


LSEZ SIA “GI Termināls” sabiedriskā apspriešana tiek organizēta MK noteikumu Nr.1082-30.11.2010. “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” III nodaļas noteiktajā kārtībā, ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta prasības par sabiedrisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti).


Videoprezentācija par objektu un tā darbību, kā arī iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir pieejami LSEZ SIA “GI Termināls” mājaslapā www.giterminal.com.


AB_iesniegums_425881 (1)
.pdf
PDF • 1.44MB

Smaku emisiju aprēķins
.pdf
PDF • 751KB

Iesniegums un pievienotie dokumenti pieejami arī Valsts vides dienesta mājas lapā: http://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/


Sabiedriskā apspriešana notiks attālināti laika posmā no 17.05.2021. līdz 21.05.2021. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 17.05.2021. plkst. 17.00, rīkojot tiešsaistes videokonferenci. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespējams piedalīties, iepriekš piesakoties pa e-pastu info@vidgeoserviss.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pasta adresi. Neklātienes sanāksmes pieejas saite tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi sanāksmes norises dienā. Tehniskos jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos sanāksmei, zvanīt pa tālr. 25182100.Līdz 21.05.2021. interesentiem tiks nodrošināta iespēja uzdot jautājumus e-pastā info@vidgeoserviss.lv un saņemt uz tiem atbildes rakstiski vai nepieciešamības gadījumā, izmantojot attālinātos tiešsaistes sarunu rīkus.


Triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (līdz 20.05.2021.), sanāksmes protokols tiks nosūtīts Liepājas pilsētas pašvaldībai un VVD Kurzemes RVP, kur tas būs pieejams sabiedrībai. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā (līdz 24.05.2021.) iesniegt VVD Kurzemes RVP pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.


VVD Kurzemes RVP ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu objektam. Kurzemes RVP adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401; Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601; tālr.: 63424826, 63626903; e-pasts kurzeme@vvd.gov.lv.


Sabiedrība savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem rakstiski var iesniegt VVD Kurzemes RVP līdz 06.06.2021.

32 views0 comments